Projekt profilaktyczny „Stop uzależnieniom! Razem wygrywamy zdrowie”

Projekt profilaktyczny „Stop uzależnieniom! Razem wygrywamy zdrowie”

Profilaktyka „to kompleksowa interwencja kompensująca niedostatki wychowania

i deficyty dojrzałości, obejmująca równolegle trzy nurty działania:

 1. Wspomaganie człowieka w różnym wieku w radzeniu sobie z trudnościami zagrażającymi prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu.

 2. Ograniczanie i likwidowanie czynników ryzyka, które zaburzają prawidłowy rozwój
  i dezorganizują zdrowy styl życia.

 1. Inicjowanie i wzmacnianie czynników chroniących, które sprzyjają prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu” (Z. B. Gas).

Pomysł na taką tematykę projektu zrodził się jako znak czasu, obserwacja otaczającej rzeczywistości i związane z nią problemy młodzieży, rodziców, wychowawców, nauczycieli.

II. Charakterystyka projektu 

 Stop uzależnieniom! Razem wygrywamy zdrowie” to projekt profilaktyczny ukazujący problem uzależnień, mechanizmy zażywania środków psychoaktywnych wśród młodzieży, konsekwencji podejmowanych wyborów oraz sposobów konstruktywnego reagowania na problem narkotykowy dotykający koleżankę/kolegę ze szkoły lub klasy.

Przede wszystkim jednak stanowi nowoczesną formę wskazania młodym ludziom sposobów zapobiegania tym zjawiskom. Skierowany jest do uczniów, rodziców i nauczycieli naszego gimnazjum. O innowacyjności i atrakcyjności projektu świadczy wykorzystanie

w nim wartości kultury oraz sportu w profilaktyce uzależnień.

Poprzez rozszerzanie form i czynności ruchowych oraz nabieranie wprawy, młody człowiek lepiej adaptuje się do życia, zdobywa wiarę we własne możliwości, pokonuje obawę i wewnętrzne opory, cieszy się osiągnięciami. W kontaktach z rówieśnikami uczy się oceniać własne siły, przystosowywać do życia społecznego. Aktywność ruchowa przynosi emocje

i radość. Rola sportu jako czynnika wychowawczego jest bardzo duża, zważywszy, że tryb życia dzieci i młodzieży jest bardzo zły, a poziom świadomości niewystarczający. Wyniki badań są zatrważające, blisko „100% młodzieży realizuje zupełnie negatywny, antyzdrowotny tryb życia (Wojtaś – Ślubowska D.: Tryb życia młodzieży szkół średnich. Wychowanie Fizyczne

i Zdrowotne 2/1993).

Współczesna rzeczywistość oferuje młodzieży iluzoryczną wizję szczęścia i złudnej wolności opierającej się na zabawie, pełnym luzie oraz swobodzie obyczajów. Mass media podsycają te wizję kreując obraz świata, w którym liczy się tylko uroda, pieniądze, dobra materialne oraz siła fizyczna. Każdy człowiek ma prawo do życia i jak najpełniejszego wszechstronnego rozwoju fizycznego oraz psychicznego. Działania w ramach projektu profilaktycznego mają na celu uświadomienie uczniom własnych umiejętności społecznych: autoprezentacji, nawiązywania kontaktów, empatii w kontekście wytworów kultury.

III. Cel projektu

Głównym celem projektu profilaktycznego „Stop uzależnieniom! Razem wygrywamy zdrowie” jest zwiększenie wśród uczniów świadomości na temat konsekwencji zażywania substancji psychoaktywnych oraz sposobów radzenia sobie z problemem uzależnienia – czyli kształtowanie postaw sprzyjających życiu bez nałogów.

IV. Cele szczegółowe:

 1. Przygotowanie uczniów do podejmowania samodzielnych, racjonalnych wyborów we współpracy z rodzicami, nauczycielami, specjalistami.

 2. Nabywanie przez uczniów umiejętności otwartego wyrażania opinii i podejmowania decyzji.

 3. Kształtowanie umiejętności tworzenia obrazu samego siebie jako osoby wartościowej niezależnej.

 4. Wyrabianie poczucia odpowiedzialności za siebie i swoje zdrowie.

V. Adresaci projektu

Grupę osób objętą działaniami profilaktycznymi będzie stanowiła młodzież gimnazjalna.

W projekcie wezmą udział także osoby dorosłe - rodzice, nauczyciele, wychowawcy, specjaliści.

VI. Opis projektu

Realizacja projektu „Stop uzależnieniom! Razem wygrywamy zdrowie” planowana jest

w okresie od września 2015 r. do maja 2016 r. Przewidujemy następujące działania:

 1. Przygotowanie w klasach gazetki profilaktycznej związanej z tematem projektu

(termin 09.10.2015 r.)

 1. Przygotowanie przez każdą klasę logo (symbolu) profilaktycznego, związanego

z tematem projektu, a także wiersza, piosenki, skeczu, tańca również związanego z profilaktyką i tematem projektu (termin 23.10.2015 r.)

 1. Szkolny Dzień Profilaktyki – piątek 23.10.2015 r.

(szczegółowy scenariusz będzie w posiadaniu osób prowadzących)

 • spektakl profilaktyczny przygotowany przez uczniów i p. A. Szyrę

 • prezentacje klas – logo, inne formy

 • spotkanie ze specjalistą (terapeuta uzależnień, policjant)

 • praca w grupach „Droga życia”

 • pokazy bezpieczeństwa

 • deklaracja zdrowia

 1. Rajd Profilaktyczny na Kozią Górkę – sobota 24.10.2015 r.

 • uczestnicy – uczniowie, rodzice, nauczyciele

 • wyjście na Kozią Górkę

 • rozgrywki sportowe i ognisko

(w razie niepogody – rozgrywki sportowe odbędą się w szkole, w sali gimnastycznej,

w piątek 23.10.2015 r. po południu).

 1. Malowanie koszulek – logo profilaktyczne – marzec 2016 r. – uczniowie wraz

z nauczycielami przygotowują koszulki dla siebie i rodziców z logo szkoły oraz wypracowanym w klasie logo profilaktycznym.

 1. Udział szkoły w Bielskim Rajdzie Rowerowym – kwiecień/maj 2016 r. – grupa chętnych uczniów oraz rodziców z p. A. Szyrą oraz p. J. Piper, ubranych w przygotowane przez siebie koszulki, jako reprezentanci Gimnazjum nr 2, weźmie udział w Bielskim Rodzinnym Rajdzie Rowerowym.

VII. Uwagi

Działania w ramach projektu profilaktycznego „Stop uzależnieniom! Razem wygrywamy zdrowie” są częścią całorocznego konkursu o Puchar Dyrektora Szkoły. Zdobyte punkty za poszczególne zadania w projekcie profilaktycznym wliczane są do punktacji ogólnej w konkursie

o Puchar Dyrektora Szkoły. Punktowana będzie również liczba obecnych uczniów, rodziców

w poszczególnych działaniach przewidzianych w projekcie.

Pomysł i opracowanie projektu:

Monika Biernat

Małgorzata Filuś

Joanna Piper

Magdalena Stajewska

Aleksandra Szyra

Harmonogram działań w ramach projektu

Stop uzależnieniom! Razem wygrywamy zdrowie”

Lp.

Działanie

Termin

Odpowiedzialni

1.

Poinformowanie PR o planowanym pomyśle na realizację projektu profilaktycznego.

VIII 2015 r.

M. Biernat, M. Filuś,

A. Szyra, J. Piper, M. Stajewska

2.

Szczegółowe opracowanie scenariusza projektu, podejmowanych działań.

VIII/IX 2015 r.

M. Filuś, A. Szyra, J. Piper, nauczyciele wychowania fizycznego, H. Talik,

M. Stajewska

3.

Poinformowanie rodziców uczniów

o planowanej realizacji projektu.

09.09.2015 r.

M. Biernat, M. Filuś,

A. Szyra, J. Piper, wychowawcy klas

4.

Włączenie SU w planowane działania w ramach projektu.

14.09.2015 r.

(po wyborach)

A. Szyra

5.

Spotkanie z uczniami klas, celem omówienia projektu.

IX 2015 r.

J. Piper, wychowawcy klas

6.

Przygotowanie w klasach gazetki profilaktycznej związanej z tematem projektu.

09.10.2015 r.

wychowawcy klas

7.

Przyznanie punktów za gazetki profilaktyczne.

09.10.2015 r.

M. Biernat, M. Filuś,

A. Szyra, J. Piper,

M. Stajewska

8.

Przygotowanie przez każdą klasę logo (symbolu) profilaktycznego, a także wiersza, piosenki, skeczu, tańca

23.10.2015 r.

wychowawcy klas

9.

Szkolny Dzień Profilaktyki.

23.10.2015 r.

M. Filuś, A. Szyra, J. Piper, nauczyciele wychowania fizycznego, H. Talik, SU,

M. Stajewska

10.

Przygotowanie antyreklamy środków psychoaktywnych – dopalaczy.

III 2016 r.

H. Talik, wychowawcy klas

11.

Przyznanie punktów za antyreklamę.

III 2016 r.

H. Talik, M. Biernat,

M. Filuś, A. Szyra, J. Piper,

M. Stajewska

11.

Malowanie koszulek – logo profilaktyczne.

III 2016 r.

M. Biernat, M. Filuś,

A. Szyra, J. Piper, wychowawcy klas

12.

Udział szkoły w Bielskim Rajdzie Rowerowym

IV/V 2016 r.

M. Biernat, M. Filuś,

A. Szyra, J. Piper, wychowawcy klas

Szczegóły poszczególnych działań będą podawane na bieżąco.

Autor: BartЕ‚omiej Nagacz (bartek.nagacz(at)gmail.com)